Vedtægter

OLD-BOYS sammenslutningen af 11. februar 1970 – OB 70

§ 1.  OB70 er en sammenslutning af fodboldklubber med hold tilmeldt sammenslutningens
Old Boys turnering. OB70 har til formål at arrangere fodboldturnering for Old Boys hold.

§ 2.  Øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år, senest 15. februar
og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 3.  Generalforsamlingen vælger 5 repræsentanter til Forretningsudvalget, der sidder 2 år ad gangen,
og der vælges skiftevis mellem formand + 1 medlem (lige årstal) og Kasserer + 2 medlemmer
(ulige årstal) af disse 5 repræsentanter. Generalforsamlingen vælger 1 repræsentant som supple-
ant, der sidder 1 år ad gangen, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant, der sidder 1 år ad gangen.

§ 4.  Hver klub møder på generalforsamlingen med alle interesserede, men kun 2 af disse har stemme-
ret på generalforsamlingen. Stemmeret har ligeledes Forretningsudvalget samt dens suppleanter.

§ 5.  Ved sammenslutningens opløsning tilfalder alle aktiver, cancer børneafdelingen på Odense
Universitets Hospital.

§ 6.  Foreningens regnskabsår er 01.01 til 31.12. vedtaget på generalforsamlingen januar 2004.

§ 7.  Kontingent / tilmeldings gebyret er i denne sæson af forretningsudvalget sat til Kr. 1.025
pr. tilmeldt hold. Skal afregnes ved tilmeldingen. Forretningsudvalget fastsætter før hver sæson
de enkelte gebyrers størrelse, dette gælder for udtrækning – aflysning – protest gebyrerne se
side 6, samt fremadrettet for sæsonens tilmeldingsgebyr.

§ 8.  Ingen Old Boys 30 år,Super Old Boys, Veteran, Super Veteran og 7  mands spillerne, må deltage
på noget hold rangerende højere end serie 3 under DBU Fyn, inden for OB70 turneringsåret/
kalenderåret.

§ 9.  Hvis en klub ikke kan stille hold og derfor melder afbud efter kl. 12 på spilledagen, afregner
udeblivende hold med den påsatte dommer hvis dommeren ikke er orienteret omkring kampens
manglende afvikling.

§ 10. Kampe der er udsat af den ene eller anden årsag skal være afviklet i god tid, men før
kredsmesterskaberne sidst på året. Turneringsudvalget vil ellers tilsige holdene en ny spilledato.

§ 11. Hvis 2 hold fra samme klub er i kreds med hinanden, skal turneringsplanlægningen sikre en
en sportslig korrekt afvikling. Planlægges således at indbyrdes kamp afvikles indenfor de 4 første
runder i hver turnerings halvdel. Hvis et sådant opgør udsættes, skal klubben pålægges at afvikle
opgøret senest inden 3. sidste runde i turneringen.

§ 12. I tilfælde af spilledragts lighed skifter hjemmeholdet.

§ 13. Der spilles efter gældende 11 mands og 7 mands regler, herunder fodboldloven etc.

§ 14. Resultatet skal være indsendt senest 2 dage efter kampdagen. Der kan idømmes bøde for for
sent indsendt resultat, kr. 25,00.

§ 15. Hver deltagende hold indbetaler 1.100 kr. hvert år til sammenslutningen af OB1970.
Bødetaksten for brug af ulovlig spiller / spillere er sat til kr. 50,00 pr. spiller pr. kamp,
samt et ekspeditionsgebyr pr. ulovlig spiller pr. kamp på 300,-
Eventuelle bøder fra foregående sæson opkræves samtidig.

Eventuelle bøder fra foregående sæson opkræves samtidig.
§ 16. Det er tilladt med flydende udskiftning for alle 11 – 7 mands hold i hele kampen.
Det er tilladt således at en udskiftet spiller gerne må genindsættes i samme kamp.
Udskiftning må kun foretages når spillet er afbrudt og dommeren er adviseret.
11 mands kampe – hold max. 14 spillere. 7 mands kampe – hold max. 10 spillere

§ 17. Tildeles spillere en advarsel i en 11 eller 7 mands kamp lig med en10 minutters udvisning.
Resultatet i ikke spillede kampe er 3-0

§ 18. Der gives 3 point for vundet kamp.

§ 19. Såfremt en kredsvinder er forhindret i at stille med et hold til de afsluttende Fyns-Mesterkampe
tildeles kredsens 2er muligheden for at deltage i årets finalestævne.

§ 20. Et hold der i løbet af turneringen har meldt afbud til kamp/kampe, mister muligheden for at blive
kredsvinder/Fynsmester. Kredsvinderen overgår i så fald til kredsens nr. 2.
Når der indgives en protest, som betyder at et hold afkræves en bøde for brug af ulovlig spiller,
skal det ikke være muligt for det hold der har forbrudt sig, at blive Kredsvinder eller
Fynsmester i 2018.

§ 21. Super Old Boys, Veteran, Super Veteran og 7 mands spillere, må gerne benyttes på øvrige
Old Boys hold, også inden for samme uge.

 

Turneringsudvalget OB70.